21 tháng 6, 2013

     Theo yêu cầu của BĐH, tôi sửa chữa bài viết lần nữa ,rồi chuyển về Blog cá nhân. Tôi thật sự chưa hài lòng nhưng thôi đành cứ đưa lên, từ nay đến khi ra sách cũng còn thời gian, sẽ tiếp tục chỉnh sửa lần nữa. Chúng ta đều cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, sự lo lắng về chất lượng của sản phẩm chung v.v.của các bạn trong BĐH là  rất cao, rất đáng khâm phục.  QTr.  à, chúng tôi hiều tấm lòng của bạn …