12 tháng 4, 2014

Một vài suy nghĩ mới về tham nhũng

Về quan điểm tư tưởng, Ðảng nên coi đấu tranh PCTN là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, liên quan chủ yếu đến vận mệnh đất nước, không phải chỉ là việc trong nội bộ đảng, chỉ liên quan đến sự tồn vong của Ðảng, của chế độ như trước nay vẫn tuyên truyền, lại càng không phải là những miếng đòn nhằm nâng uy tín người này, hạ bệ người kia…
Chống tham nhũng là tạo ổn định lâu dài, thực chất, bền vững cho đất nước, không phải chỉ là vấn đề đạo đức, phẩm chất, năng lực và sức chiến đấu của Ðảng.…